Veilingvoorwaarden

Geldende voorwaarden internetbieden

Voor het uitbrengen van een bieding via internet gelden de volgende voorwaarden waarmee de Deelnemer verklaart met het akkoord gaan van deze verklaring onvoorwaardelijk in te stemmen:

 1. Mede gezien het belang van een goed verloop van de veiling verplicht de Deelnemer zich voorafgaand aan de veiling te verdiepen in de hierna genoemde informatiebronnen.
 2. Met het uitbrengen van een bieding via internet bevestigt de Deelnemer zich tevoren op deugdelijke wijze te hebben verdiept in:
  1. de handleiding ‘Online meebieden op de veiling’;
  2. de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden voor de veiling;
  3. de feitelijke staat en toestand van het object waarop de Deelnemer biedt, zoals ondermeer blijkt uit de informatie die via krant en/of internet op een veilingsite is verstrekt;
  4. de door de veilende partij overigens voor en tijdens de veiling verstrekte/te verstrekken informatie over het te veilen object. Het risico dat de Deelnemer zich niet of onvoldoende heeft verdiept in de hiervoor genoemde informatie berust geheel bij de Deelnemer, die verklaart in te stemmen met de inhoud, werkwijzen en instructies.
 3. Elk door de Deelnemer uitgebracht bod is, net zoals geldt voor een bieder in de zaal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
 4. Voor het bepalen of een bod in de veiling eerst is uitgebracht door de Deelnemer (via internet) of een bieder uit de zaal, is het oordeel van de veilingmeester bindend.
 5. Deelnemer is zich ervan bewust en stemt er mee in dat de door WeAuction geleverde diensten beperkt zijn tot het technisch faciliteren van a. het via internet volgen van veilingen en b. het als bieder participeren in Veilingen. WeAuction heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor organisatie en verloop van de betreffende veilingen. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de veilende partij en de Veiling.
 6. Aansprakelijkheid van WeAuction voor toerekenbare tekortkomingen in haar dienstverlening, alsmede een onrechtmatige daad jegens de Deelnemer, is telkens beperkt tot gevallen waarin sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de zijde van WeAuction, waarbij onder WeAuction eveneens haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden dienen te worden verstaan. Veilingen en de veilende partij zijn nimmer aansprakelijk voor ten gevolge van handelen en/of nalaten van WeAuction geleden schade. Deelnemer verklaart hierbij deze derden niet aansprakelijk te zullen houden, op welk beding deze derden zich jegens bieder mogen beroepen.
  1. De omvang van een verschuldigde schadevergoeding is immer beperkt tot maximaal € 3.000 per geveild object en maximaal € 10.000 per zittingsdag, inclusief bijkomende kosten en rente.
  2. Indien de grond voor schadevergoeding feitelijk samenhangt met een bepaalde zittingsdag, en meerdere partijen, derden daaronder inbegrepen, op grond van die feiten een schadevergoeding kunnen claimen, wordt de som van maximaal € 10.000 evenredig naar geleden schade verdeeld over deze partijen, voor zover deze partijen hun schade binnen 72 uur na afloop van de zittingsdag schriftelijk hebben gemeld.
  3. Elke tekortkoming, verband houdende met een zittingsdag, dient binnen 72 uur na afloop van die dag, ingaande de volgende kalenderdag, schriftelijk gemeld te worden, op verval van alle rechten.
  4. WeAuction is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van: handelen en/of nalaten door derden, de organisatie van de betreffende veiling daaronder inbegrepen; vertraging die optreedt bij gebruik van de veilingsite; uitval of het om andere reden niet beschikbaar zijn van de veilingsite. Daaronder wordt mede begrepen het niet beschikbaar zijn van een specifieke veiling. Dergelijke vertraging of uitval kan onder meer worden veroorzaakt door het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van internetverbindingen, of het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van (computer)apparatuur.
  5. Onder geen omstandigheid kan vergoeding van indirecte dan wel gevolgschade worden gevorderd, waaronder, onder meer, begrepen winstderving, gemiste besparingen en reputatieschade. Evenmin kan schadevergoeding worden gevorderd ten aanzien van schade die (mede) het gevolg is van een omstandigheid ten aanzien waarvan WeAuction zich kan beroepen op overmacht.
  6. Deelnemer vrijwaart WeAuction, de Veiling en de veilingsite(s) ten aanzien van iedere claim van derden, voor zover een dergelijke claim verband houdt met participatie van Deelnemer in een veiling, of ten behoeve daarvan beschikbaar gestelde informatie.
 7. Wanneer de Deelnemer op de Veiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
 8. Het registreren om digitaal te kunnen bieden brengt niet de verplichting mee om op de veiling mee te bieden. De Deelnemer behoudt de mogelijkheid om in de veilingzaal aan de veiling deel te nemen.
 9. Om digitaal mee te kunnen bieden op een veiling kan de Deelnemer gevraagd worden een internetborg te storten op verzoek van de veilende partij. Deelnemer dient in dit geval te voldoen aan het verzoek tot borgstelling voordat de deelnemer wordt goedgekeurd voor deelname.
 10. De Deelnemer verklaart met het uitbrengen van een bieding via internet bekend te zijn met de procedure voor storten, vastzetten en vrijgave van de internetborg en verklaart de hierop betrekking hebbende procedure te aanvaarden.
 11. Indien Deelnemer om welke reden dan ook niet in staat is aan zijn verplichting tot afname van het veilingobject te voldoen, zal de ontstane schade door de veilende partij op de Deelnemer worden verhaald, allereerst, maar niet uitsluitend, op een eventueel gestorte internetborg.
 12. De Deelnemer verklaart te beschikken over een mobiele telefoon waarmee sms-berichten kunnen worden ontvangen. Deelnemer dient gedurende de veiling bereikbaar te zijn voor de veilingmeester, de veilende partij alsmede WeAuction.
 13. Aan de registratie van de Deelnemer zijn geen kosten verbonden.
 14. De geldigheid van deze registratie is gelijk aan de geldigheidsduur van het bij de registratie gebruikte legitimatiebewijs van de Deelnemer.
 15. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door WeAuction omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilende partij (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces omtrent de veiling en het afrondende verkoopproces ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het verkoopproces ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
 16. WeAuction behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, op enig moment af te zien van het via internet beschikbaar stellen van een specifieke veiling.
 17. WeAuction heeft de bevoegdheid deze registratieverklaring te wijzigen. Na wijziging zal Deelnemer verzocht worden in te stemmen met de gewijzigde bepaling. Nadat die instemming is gegeven zal de relatie tussen partijen door de gewijzigde verklaring worden beheerst. Deelnemer zal telkens het recht hebben de gewijzigde bepalingen te weigeren. In dat geval heeft WeAuction het recht om haar dienstverlening jegens Deelnemer per ommegaande te staken. Deelnemer zal vanaf dat moment dus niet meer (via internet) deel kunnen nemen aan veilingen.
 18. De Veiling behoudt zich het recht voor aanvullende en/of afwijkende regels op te stellen.
 19. Wanneer de Deelnemer een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft oplevert, is WeAuction, de veilende partij en/of de Veiling verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is niet toegestaan de Deelnemer van deze melding op de hoogte te brengen.

Derdenbeding ten behoeve van de veilende partij
Indien de Deelnemer wordt aangemerkt als hoogste bieder houdt WeAuction de eventuele internetborg onder zich voor de veilende partij, onder de ontbindende voorwaarde van betaling van de volledige waarborgsom. De veilende partij kan bij WeAuction aanspraak maken op de internetborg voor de betaling van (een deel van) de kosten van herveiling. De Deelnemer heeft niet eerder recht op de door hem gestorte internetborg dan na betaling aan de veilende partij van de volledige waarborgsom of koopsom. Na betaling van de volledige waarborgsom of koopsom aan de veilende partij houdt WeAuction de internetborg onder zich voor de Deelnemer tot deze wordt teruggestort.

Verklaring inzake beschikbaarheid persoonlijke gegevens
De door de Deelnemer aangeleverde persoonlijke gegevens mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van de hiervoor bedoelde registratie die het mogelijk maakt via internet mee te kunnen bieden. De veilende partij, alsmede bij een veiling betrokken notarissen mogen alle door de Deelnemer beschikbaar gestelde gegevens opvragen en inzien. De hiervoor vermelde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen slechts aan derden worden verstrekt voor zover dit nodig is in het kader van het bieden op de veiling. De hiervoor genoemde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen niet aan derden worden verkocht, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven. De Deelnemer geeft toestemming voor de zichtbaarheid van zijn gegevens aan alle medewerkers van WeAuction, de veilende partij en andere partijen die zijn aangesloten bij het internetbiedsysteem.

Copyright Veulenveiling Prinsjesdag Website door Newmore